Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενες Συσκευασίες

Επικύρωση της Απόδοσης Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενων Συσκευασιών.

Τα 5 ακόλουθα Στάδια, σε συνδυασμό με τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης τους, αντιπροσωπεύουν τη ροή της διαδικασίας Επικύρωσης που εφαρμόζεται κατά τη φάση Μελέτης και Σχεδιασμού των Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενων Συσκευασιών μας

Εάν ζητηθεί μια γενική επικύρωση ενός προϊόντος, ορισμένα από τα βήματα ενδέχεται να παραλειφθούν.

Στάδιο 1ο: Προετοιμασία – Συλλογή Δεδομένων

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας Επικύρωσης Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενων Συσκευασιών περιλαμβάνει την πρώτη επαφή με τον Πελάτη, προκειμένου να προσδιοριστούν και να καταγραφούν οι στόχοι κάθε έργου.
Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου βήματος λειτουργούμε κυρίως ως σύμβουλοι και παρουσιάζουμε τις διάφορες διαθέσιμες επιλογές που μπορούν να προσφέρουν οι Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενες Συσκευασίες μας.
Με την συμπλήρωση ενός εξειδικευμένου Ερωτηματολογίου (TCP Qualification Requirements Questionnaire), συγκεντρώνουμε όλα τα κρίσιμα στοιχεία που απαιτούνται για την έναρξη του έργου.
Οι πληροφορίες που καταγράφονται στο εξειδικευμένο Ερωτηματολόγιο (TCP Qualification Requirements Questionnaire) καταδεικνύουν την έρευνα που πρόκειται να λάβει χώρα, είτε για ένα νέο Έργο, είτε για τη βελτίωση / αλλαγή των υπαρχόντων προϊόντων που σχετίζονται με τη Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενη Συσκευασία για τη μεταφορά θερμοκρασιακά ευαίσθητων προϊόντων.
Οι λύσεις που προτείνει η Εταιρία μας αποτελούν αποτέλεσμα εργαστηριακών δοκιμών, στις οποίες οι Μηχανικοί μας χρησιμοποιούν μια πλήρη γκάμα διαθέσιμων υλικών, προκειμένου να σχεδιάσουν μια Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενη Συσκευασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Πελάτη.

Στάδιο 2ο: Απαιτήσεις – Προδιαγραφές, Αξιολόγηση και Επαλήθευση

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της Mediline Isothermal Solutions, προκειμένου να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να προτείνουν λύσεις Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενων Συσκευασιών υψηλών προδιαγραφών, καλύπτοντας όλες τις παραμέτρους και τις απαιτήσεις διακίνησης, για ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον μεταφοράς και διανομής.

Η μεθοδολογία ανάλυσης της Mediline Isothermal Solutions λαμβάνει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα των τυπικών διαδικασιών λειτουργίας των πελατών και των συνεργατών τους 3PL, καθώς και τις αντίστοιχες διαδικασίες διανομής, στις οποίες το πιθανό επίπεδο κινδύνου μπορεί να είναι το υψηλότερο και εξετάζει τι μπορεί να γίνει, ώστε αυτό να μειωθεί και ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που το επηρεάζουν, που μπορεί να έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην απόδοση της διαδικασίας ανάπτυξης και χρήσης των Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενων Συσκευασιών.

Στάδιο 3ο: Κατάρτιση Πρωτοκόλλου Επικύρωσης της Απόδοσης

Στο συγκεκριμένο Στάδιο συντάσσεται το Πρωτόκολλο Επικύρωσης της Απόδοσης των προτεινόμενων λύσεων. Στόχος του Πρωτοκόλλου είναι να επαληθεύσει ότι οι υπό ανάπτυξη ή ήδη αναπτυγμένοι από τη Mediline Isothermal Solutions τύποι “IsoBox Puzzle Series” είναι κατάλληλοι για διανομή θερμοκρασιακά ευαίσθητων προϊόντων, που απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς εντός μιας προκαθορισμένης αλυσίδας διανομής.

Στάδιο 4ο: Υπολογισμοί

Το συγκεκριμένο Στάδιο περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες και διαδικασίες Έρευνας, Ανάπτυξης και Μελέτης ενός Νέου Προϊόντος ή τις αντίστοιχες για τη Βελτίωση / Τροποποίηση υπαρχόντων Λύσεων βάσει συγκεκριμένων Προδιαγραφών και Θερμοκρασιακών Απαιτήσεων ενός Πελάτη.

Στάδιο 5ο: Κατάρτιση Φακέλου Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Ολοκλήρωση Έργου

Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών δοκιμών, δημιουργείται ο τεχνικός φάκελος, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (αν απαιτείται), ο οποίος περιλαμβάνει μια αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας Επικύρωσης, Τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα υλικά που απαρτίζουν την αντίστοιχη Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενη Συσκευασία, Οδηγίες χρήσης για κάθε αντίστοιχη εποχιακή διαμόρφωση, κτλ.