Αρχές

Η Εταιρεία Mediline Isothermal Solutions επικεντρώνει την Πολιτική Ποιότητας της στις παρακάτω Αρχές:

 • Να Ερευνά, να Αναπτύσσει, να Παράγει και να Εμπορεύεται Καινοτόμα Προϊόντα στο Αντικείμενο των Ειδικών Συσκευασιών, κατάλληλα σχεδιασμένων για την μεταφορά θερμοκρασιακά ευαίσθητων προϊόντων.
 • Να παρέχει Καινοτόμες Υπηρεσίες Κατάρτισης Ολοκληρωμένων Λύσεων Διαμόρφωσης των Ειδικών Συσκευασιών που παράγει για την βέλτιστη μεταφορά θερμοκρασιακά ευαίσθητων προϊόντων, βασιζόμενες σε Διεθνή Πρότυπα Μεταφοράς και Διαχείρισης ευπαθών προϊόντων και σε προδιαγραφές που λαμβάνονται από τον εκάστοτε Πελάτη κατά περίπτωση.
 • Να εκπαιδεύει το Προσωπικό της σε θέματα που άπτονται της Ποιοτικής Διασφάλισης της λειτουργίας τους εντός της Εταιρίας.
 • Να Παράγει Προϊόντα Υψηλής Ποιότητας, βασιζόμενα σε αυστηρούς Ποιοτικούς Ελέγχους Α’ Υλών και Αναλωσίμων.
 • Να επιλέγει Συνεργάτες που ανταποκρίνονται σε υψηλά Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας, με σκοπό να βελτιώνεται συνεχώς.
 • Να διατηρεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες τις πρότυπες Αρχές Διασφάλισης Ποιοτικής Λειτουργίας σε όλα τα Διοικητικά Επίπεδα/Τμήματα/Θέσεις Εργασίας της Εταιρείας, μέσω ενός εγκεκριμένου και δυναμικά εξελισσόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Να συμμορφώνεται πλήρως στις Προδιαγραφές/Αρχές του Προτύπου EN ISO 9001:2015, που αφορά την Ικανοποίηση Πελατών καθώς και σε κάθε άλλο Πρότυπο για το οποίο η Εταιρεία πιστοποιείται.
 • Να προβαίνει σε αυστηρό Έλεγχο και Ανασκόπηση του υιοθετημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε ετήσια βάση, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι Ποιοτικοί Στόχοι εκάστου έτους και να τίθενται συνεχώς νέοι Ποιοτικοί Στόχοι – Προκλήσεις που θα απαιτούν ακόμα περισσότερη προσήλωση, προγραμματισμό και συντονισμένες δράσεις για την επίτευξή τους.

Mediline Isothermal Solutions
Κωνσταντίνος Δόντης
CEO

Ποιοτικός
Έλεγχος

Μια επιτυχημένη αλυσίδα διανομής συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας και της ποιότητας των Θερμοκρασιακά Ευαίσθητων Προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Εθνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας.

Η Mediline Isothermal Solutions Α.Ε. διεξάγει όλες τις απαραίτητες δοκιμές ελέγχου ποιότητας, ασφάλειας και μηχανικής αντοχής σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και παραγωγής των προϊόντων της. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου το οποίο συμμορφώνεται πλήρως σε μια σειρά από διεθνή πρότυπα.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται σε κάθε παρτίδα πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων, εστιάζοντας αφενός στη τήρηση των βέλτιστων τεχνικών προδιαγραφών και παραμέτρων και αφετέρου, μέσω στενής παρακολούθησης όλων των παραγωγικών και μη διεργασιών, διασφαλίζεται η διάθεση προϊόντων απαράμιλλης ποιότητας που ανταποκρίνονται πλήρως στις υψηλότερες και στις αυστηρότερες απαιτήσεις των πελατών.

Ενδεικτικοί έλεγχοι ποιότητας που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση είναι:

 • Έλεγχος νέων υλικών προς χρήση.
 • Έλεγχος Α’ υλών και αποδέσμευση αυτών.
 • Έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων παραγωγής.
 • Έλεγχος καταλληλότητας και κατάστασης μηχανών και χώρου παραγωγής.
 • Έλεγχος ποιότητας κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων και υποπροϊόντων.
 • Έλεγχος τελικών προϊόντων και αποδέσμευση αυτών.
 • Τεκμηρίωση όλων των διεργασιών και τήρηση των σχετικών αρχείων.

Το Τμήμα Διασφάλισης της Ποιότητας της Εταιρείας είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο σε συνεργασία με το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας εξασφαλίζει την τήρηση των καθορισμένων Διαδικασιών Παραγωγής, ώστε το τελικό προϊόν να είναι σύμφωνο με τις επίσημες υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις. Επιπλέον, δίνει μεγάλη έμφαση στην άμεση επικοινωνία και υποστήριξη των πελατών της Εταιρείας για θέματα ποιότητας και τεχνικής τεκμηρίωσης.

Πιστοποιήσεις

Ικανοποίηση
Πελατών

Η καινοτομία των υπηρεσιών και των προϊόντων της Mediline Isothermal Solutions Α.Ε. ξεκινά μεν από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη, αλλά θεμελιώνεται και επιτυγχάνεται με τη Στρατηγική «Προσανατολισμός στην Εξυπηρέτηση του Πελάτη» που έχει θεσπίσει και διαχρονικά εστιάσει η Διοίκηση και οι άνθρωποι της Εταιρείας.

Πιστεύουμε ότι ακρογωνιαίος λίθος για τη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία αποτελεί η οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Η Εταιρεία έχει θέσει τους πελάτες και τους συνεργάτες της στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της και με συνέπεια επιδιώκει να διασφαλίσει τόσο την παροχή προϊόντων απαράμιλλης ποιότητας όσο και την ταχύτατη ανταπόκριση στη ζήτηση, στην πληρότητα των λύσεών της καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης αυτών.

Βασικός στόχος μας ήταν, είναι και θα είναι η αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων, των απαιτήσεων και των προδιαγραφών των πελατών μας, διατηρώντας τα επίπεδα ικανοποίησης και αφοσίωσής τους σε υψηλά επίπεδα. Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχονται, η Εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα πλάνο δράσεων για να επιτύχει αυτόν τον στόχο.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθείται σε ετήσια βάση μέσω έρευνας ικανοποίησης πελατών το επίπεδο εξυπηρέτησης και η εμπειρία που έχουν αισθανθεί οι πελάτες μας από την επαφή με την Εταιρεία, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

Η διαρκής επικοινωνία και συνεργασία με τους πελάτες μας, με κύριο γνώμονα τον εντοπισμό και την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους, μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις διαδικασίες και τις διεργασίες λειτουργίας της εταιρείας. Παράλληλα δε, οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τους πελάτες είναι πολύτιμες για τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία.